اعضای هئیت مدیره اتحادیه صنایع چوب استان یزد

اعضای هئیت مدیره اتحادیه صنایع چوب استان یزد

حاج رضا دهقان منشادی                         سیدرضا دهقان بنادکی رئیس                                                نائب رئیس   سیدجلیل امینی                                   ابوالقاسم اطلاع وری نائب رئیس                         ...

ادامه مطلب ...