نتیجه مسابقه شهدای صنایع چوب . شهدای خرازی فروش

۶ به ۱ به نفع اتحادیه صنایع چوب یزد

۲۱ اردیبهشت۹۸