حاج رضا دهقان منشادی                         سیدرضا دهقان بنادکی

رئیس                                                نائب رئیس

 

سیدجلیل امینی                                   ابوالقاسم اطلاع وری

نائب رئیس                                                 بازرس

 

علیمحمد طالبی                                   محمدعلی بستان

دبیر                                                 خزانه دار